Privacy & cookiepolicy

1. Onze organisatie

SOS babysit, een initiatief van VIVA - SOCIALISTISCHE VROUWEN VERENIGING  Vzw

SINT-JANSSTRAAT 32-38, 1000 BRUSSEL

Ondernemingsnummer: 0412.830.713

Voor Limburg: Guffenslaan 38a – 3500 Hasselt

Voor West-Vlaanderen: President Kennedypark 2 – 8500 Kortrijk

2. Jouw recht op privacy

Viva-SVV vzw, SOSbabysit daaronder begrepen, verwerkt een aantal persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar activiteiten. Zij  is zich hiervan bewust en hecht veel belang aan het respecteren van jouw privacy. Viva-SVV vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het bijzonder.

Deze privacyverklaring is bedoeld om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over hoe er binnen onze organisatie precies omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens. Zo wordt er onder meer verduidelijkt op welke manier je persoonsgegevens verwerkt worden en over welke rechten je omtrent de verwerking van je persoonsgegevens beschikt.

We raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.‚Äč

Een beperkt deel van het profiel van babysitters wordt beschikbaar gesteld via onze tool om het doorzoekbaar te maken voor de aangesloten ouders. Op elk moment is een profiel echter te verwijderen. Voor het overige zullen wij jouw gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

3. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Viva-SVV vzw is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van al je persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens.

 Je kan ons contacteren via brief naar bovenstaande adres of via mail op

Voor Limburg: privacy.322@devoorzorg.be

Voor West-Vlaanderen: privacy.309@bondmoyson.be

4. Van wie worden persoonlijke gegevens verwerkt?

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn afkomstig van een aantal verschillende categorieën van betrokkenen.

 • Ouders en babysitters die via SOSbabysit/Viva-SVV vzw met elkaar in contact worden gebracht.
 • Medewerkers: zowel interne als  externe, vrijwillige medewerkers, …
 • Leveranciers en dienstverstrekkers
 • Derden: Dit zijn alle personen die niet onder één van bovenstaande categorieën kunnen ingedeeld worden, maar die toch in contact komen met SOSbabysit/Viva-SVV vzw en waar bijgevolg persoonsgegevens van kunnen verwerkt worden (vb. deelnemers aan activiteiten,….).

5. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

In functie van de diensten waarop je beroep doet, zullen we een aantal persoonsgegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, …
 • Gevoelige persoonlijke gegevens: gezondheids- en medische gegevens indien nodig
 • Afbeeldingen
 • Karakteristieke gegevens: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleiding, …
 • Afbeelding: foto’s, camerabeelden …
 • Digitale persoonsgegevens:email-adres, IP-adres,…
 • Andere gegevens: Dit zijn gegevens die tevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten of opgelegd werden door de wet (vb. gerechtelijke gegevens).

Alle persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden, ontvingen we ofwel via een van onze partnerorganisaties, of van jou zelf. Dit kan zowel via direct contact met onze diensten als via onze digitale kanalen, zoals een contactformulier of websitecookies.

6. Waarom worden persoonlijke gegevens verwerkt?

Je persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt, welke afhangen van de diensten waarop je beroep doet en/of je hoedanigheid (babysitter, ouder, medewerker, bezoeker …) waarin je met ons in contact komt.

Indien je beroep wil doen SOSbabysit/Viva-SVV vzw, zullen een aantal van je gegevens nodig zijn om deze diensten efficiënt te laten verlopen.

Het blijft nog steeds jouw beslissing om al dan niet je gegevens te verstrekken, maar SOSbabysit/Viva-SVV vzw kan niet worden verplicht om met onvolledige gegevens aan jouw behoeften te voldoen.

Zo gebruiken we je profielgegevens zodat de gebruikers van onze app SOSbabysit je gegevens kunnen inzien.

Je gegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren over onze nieuwe diensten, partnerorganisaties, toekomstige acties of evenementen.

Dit gebeurt enkel op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze werking en dienstverlening bekend te maken of wanneer je ons of een derde (bijvoorbeeld adressenbestandenmakelaars) hiervoor toestemming hebt gegeven.

Je kan ons altijd laten weten dat je deze communicatie niet langer wil ontvangen. Dat kan ook via de uitschrijflink die zich onderaan in de elektronische communicatie bevindt. Eenmaal uitgeschreven, houden we rekening met je keuze om niet meer gecontacteerd te worden voor deze doeleinden.

Voor sommige gegevens en sommige verwerkingen zal SOSbabysit/Viva-SVV vzw jouw toestemming moeten vragen. Wij garanderen dat je jouw toestemming vrij, expliciet en geïnformeerd zal kunnen geven. Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken, wat je kunt doen per post of per mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming via:

SOSbabysit/Viva-SVV Limburg

t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming

Capucienenstraat 10

3500 Hasselt

 

SOSbabysit/Viva-SVV West-Vlaanderen

t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming

President Kennedypark 2

8500 Kortrijk

De verwerking van je persoonsgegevens is ook mogelijk wanneer SOSbabysit/Viva-SVV vzw haar ondersteunende activiteiten uitoefent. Dit zijn o.a.:

 • Wanneer een audit plaatsvindt die een verbetering van de kwaliteit van onze diensten beoogt;
 • Voor het opvolgen van klachten of vragen;
 • Voor het analyseren van klachten of vragen op jaarbasis;
 • In het kader van studies om de leden, cliënten of klanten betere diensten aan te bieden

7. Verstrekking aan derden

Het is mogelijk dat je gegevens door de vzw worden doorgegeven aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van één van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht is. Dit kan onder andere zijn aan:

Autoriteiten:

 • Openbaar ministerie (parketten en arbeidsauditoraten) en rechtbanken in geval van geschillen;
 • De organen van de sociale zekerheid (RIZIV, FEDRIS, KSZ, …) voor de uitoefening van hun wettelijke taken;
 • De controledienst van belastingen in het kader van de uitoefening van hun wettelijke taken voor wat betreft fiscale attesten;
 • Overheidsplatformen in geval van subsidie-aanvragen;

Onze partnerorganisaties:

 • De Socialistische Mutualiteiten (zowel het Nationaal Verbond als de regionale federaties);
 • De andere socio-culturele organisaties behorend of verbonden met de Socialistische Mutualiteiten (Vibez, Joetz, S-Plus,);

Externe partijen:

 • Onze advocaten en gerechtsdeurwaarders in geval van geschillen;
 • De externe audits;
 • IT-dienstverleners;

We zijn ertoe gehouden om een verwerker te selecteren die de privacywetgeving respecteert en de passende organisatorische en technische maatregelen neemt die een correcte verwerking van persoonsgegevens waarborgen. Deze verwerkers worden daarom gekozen op basis van een voorafgaande vragenlijst en een verklaring op eer. Met elke verwerker wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten zoals wettelijk verplicht is.

8. Verstrekking buiten de EU

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten de EU, maar enkel in het geval dat:

 • Indien je dit in het kader van een overeenkomst vraagt;
 • Noodzakelijk is voor uw vitale belangen;
 • Je hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

9. Bewaring

Je gegevens worden niet eindeloos bewaard. Afhankelijk van welk type gegevens en of er al dan niet wettelijk verplichte termijnen op staan, kunnen je gegevens 2 à 20 jaar bewaard worden.

10. Beveiliging

SOSbabysit/Viva-SVV vzw zorgt voor de waarborging van de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Alle gepaste technische maatregelen worden getroffen om voorvallen zoals aantasting, verlies, vernietiging, (on)toegankelijkheid of openbaarmaking te voorkomen.

Indien er toch een gegevenslek zou ontstaan, zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen om dit zo snel mogelijk op te lossen en te registreren. In geval van ernstige gegevenslekken zal de toezichthoudende autoriteit op de hoogte gebracht worden, alsook de personen wiens gegevens het voorval betreft, indien dit lek een ernstig gevaar voor deze laatsten zou kunnen uitmaken.

11. Intern toezicht op de verwerking

SOSbabysit/Viva-SVV vzw waakt er over dat bij de verwerking van je persoonsgegevens steeds de vertrouwelijkheid en integriteit gewaarborgd wordt. Je gegevens zullen enkel verwerkt worden door de daarvoor bevoegde medewerkers of dienstverleners van SOSbabysit/Viva-SVV vzw en haar partnerorganisaties. Zij zijn allemaal gehouden tot professionele vertrouwelijkheid of het beroepsgeheim.

SOSbabysit/Viva-SVV vzw doet beroep op een functionaris voor gegevensbescherming. Deze persoon houdt binnen de SOSbabysit/Viva-SVV vzw toezicht op alle aspecten betreffende de persoonsgegevensverwerkingen, geeft advies inzake de verwerkingen van persoonsgegevens en is het aanspreekpunt voor de betrokkenen m.b.t. de uitoefening van hun rechten.

Functionaris voor gegevensbescherming:

SOSbabysit/Viva-SVV Limburg

t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming

Capucienenstraat 10

3500 Hasselt

E-mail: privacy.322@devoorzorg.be

 

SOSbabysit/Viva-SVV West-Vlaanderen

t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming

President Kennedypark  2

8500 Kortrijk

E-mail: privacy.309@bondmoyson.be

12. Je rechten als betrokkene

Wanneer er persoonsgegevens van jou verwerkt worden, beschik je over een aantal rechten, dewelke hieronder opgesomd worden.

Om deze rechten te kunnen uitoefenen, dien je een elektronisch of schriftelijk verzoek naar onze functionaris voor gegevensbescherming te sturen. Het is mogelijk dat we je vragen een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bij te voegen, zodat wij je identiteit kunnen controleren in geval van twijfel. Op die manier wordt vermeden dat iemand anders jouw rechten uitoefent. Het weigeren om deze informatie te verstrekken kan leiden tot een weigering van je verzoek.

Na ontvangst zal je binnen de periode van één maand meegedeeld worden welk gevolg we aan je verzoek zullen geven. Indien het gaat om een complex verzoek, kan de termijn verlengd worden tot maximum 3 maanden. Je zal van deze verlenging op de hoogte worden gebracht.

Jouw contactgegevens kunnen gebruikt worden om met jou in contact te treden, hetzij om verduidelijking te vragen, hetzij om jou op de hoogte te houden over het verloop van jouw verzoek

Indien er conflicten zouden optreden met de privacy van andere personen of het doorgeven van de informatie door de wet verboden zou zijn, wordt dit eveneens steeds binnen de periode van één maand een verklaring gegeven.

A. Recht op toegang en informatie

Je kan ons op elk moment verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij van jou bijhouden. Je hebt het recht op inzage in en kan eenmalig een gratis kopie krijgen van:

 • welke persoonlijke gegevens van je verwerkt worden
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens
 • waarvoor die verwerkt worden
 • met welke categorieën van derden wij je persoonlijke gegevens delen
 • wat de bewaartermijn is van de gegevens
 • hoe en welke persoonlijke gegevens automatisch verwerkt worden.

B. Recht op correctie

Je hebt het recht om foutieve of onvolledige persoonlijke gegevens te laten corrigeren of aanvullen. We zorgen er dan voor dat de informatie zo snel mogelijk aangepast wordt.

C. Recht op verwijdering

Indien je persoonlijke gegevens irrelevant, verouderd of niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, kan je ons verzoeken om ze te verwijderen. 

In bepaalde omstandigheden kunnen we geen gevolg geven aan zo’n verzoek. Dat is het geval wanneer je persoonlijke gegevens nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Zo kunnen je gegevens niet verwijderd worden wanneer de verwerking gebeurt op basis van een wettelijke verplichting of met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, en als een verwijdering deze doeleinden onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt.

D. Recht op verzet

1. Algemeen

Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van de vzw’s en je hiermee niet akkoord gaat, mag je je verzetten tegen deze verwerking. Daarvoor dien je een schriftelijk bezwaar in te dienen.

 Als het gaat over dwingende gerechtvaardigde belangen, is er geen verzet mogelijk.

2. Geautomatiseerde verwerkingen

Er zijn verwerkingen van je persoonlijke gegevens die volledig geautomatiseerd gebeuren. Als op basis hiervan geïndividualiseerde beslissingen genomen worden of beslissingen met individuele gevolgen, kan je je hiertegen verzetten. In de plaats van een geautomatiseerde beslissing, kan je de tussenkomst van een medewerker vragen.

 We kunnen niet ingaan op je verzoek als de geautomatiseerde besluitvorming gebaseerd is op een wettelijke bepaling of je eigen uitdrukkelijke toestemming.

 E. Intrekken van toestemming

Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter en alleen gebaseerd is op je toestemming en er geen andere rechtsgrond voorhanden is, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. Je hoeft geen reden op te geven.

Je persoonlijke gegevens zullen dan niet verder verwerkt worden voor de doeleinden waarvoor de toestemming werd ingetrokken.

F. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om ons te vragen een kopie van de door jou verstrekte persoonlijke gegevens over te maken aan een andere instelling of een derde in een formaat dat makkelijk overdraagbaar is. Dit geldt enkel voor persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt en die via geautomatiseerde processen verwerkt worden en voor zover dit niet in strijd is met de wetgeving en deze overdracht van gegevens de privacy van anderen niet nadelig beïnvloedt.

13. Klachten

Indien je een verzoek hebt gestuurd betreffende jouw persoonsgegevens en je niet tevreden bent over de afhandeling daarvan,  kan je een klacht indienen door een brief of e-mail te schrijven/sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze zal dan jouw klacht behandelen en je op de hoogte houden van het verdere verloop en de genomen acties.

Voldoet de afhandeling niet aan je verwachtingen? Je hebt steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Zij zullen je klacht verder onderzoeken en voorzien in een bemiddelingsprocedure.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel.: 02 274 48 00

E-mail: commission@privacycommission.be

14. Wijziging privacyverklaring

De wetgeving en onze diensten wijzigen regelmatig. Daarom is onze privacyverklaring nooit helemaal klaar. We behouden ons dan ook het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen en raden je aan om regelmatig de nieuwste versie te lezen.

 

COOKIEBELEID

Voor onze dienst gebruiken wij cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies beschadigen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres.

Onze dienst gebruikt cookies voor Google Analytics. Hiermee kunnen wij statistieken over ons platform bijhouden, zoals bezoekersaantallen, welke pagina's populair zijn en hoe lang bezoekers op ons platform blijven.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

 

 

 

 

.

Nog vragen?

Bekijk onze praktische info voor meer over SOSbabysit

Veelgestelde vragen