Voorwaarden

Voor alle gebruikers

Artikel 1 - Inhoud

SOSbabysit biedt een online platform aan, waarmee wij het contact tussen ouders/verzorgers en babysit-aanbieders faciliteren. Wij zij géén bemiddelingsinstantie en gelden nooit als contractspartij. Deze voorwaarden gelden voor alle (rechts)handelingen van SOSbabysit en u als gebruiker van het platform, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard. Overeengekomen afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd, waarbij beide partijen voor akkoord hebben getekend.

Artikel 2 - Gegevens

Indien je gebruik wenst te maken van deze dienst, moeten alle gegevens volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeer je dat je de (rechts)persoon bent die je meedeelt te zijn en dat je bevoegd bent gebruik te maken van onze dienst.
De gegevens die je invult in je profiel komen op SOSbabysit te staan, zodat dit openbaar doorzoekbaar wordt. Dit betekent dat ook zoekmachines (zoals Google) je profiel kunnen opnemen.
SOSbabysit respecteert ieders privacy en zal gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. SOSbabysit kan op dit laatste een uitzondering maken indien misbruik van haar dienst gemaakt wordt.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid

SOSbabysit biedt een online platform aan, waarmee wij het contact tussen ouders/verzorgers en babysit-aanbieders faciliteren. Wij zijn géén bemiddelingsinstantie en gelden nooit als contractspartij.
SOSbabysit draagt geen verantwoordelijkheid voor de gemaakte matches tussen babysitters en gezinnen. Gezinnen kiezen zelf op basis van hun eigen wensen en noden een geschikte babysitter uit het aanbod. De beslissing om iemand de zorg van de zorg van de kinderen toe te vertrouwen ligt volledig bij het gezin. 
Gezinnen die via het online platform, en na het betalen van de jaarlijkse bijdrage van 12 euro, gebruik maken van een babysitter zijn wel verzekerd. Wil je meer info over de polissen? Neem dan contact op met SOSbabysit via het contactformulier of via 011 278510

Artikel 4 - Uitsluiting

SOSbabysit kan een gezin de toegang tot het online platform ontzeggen wanneer het gezin niet tijdig overgaat tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage van 12 euro of wanneer er gehandeld wordt in strijd met deze algemene voorwaarden. 
SOSbabysit kan de overeenkomst met het gezin en de babysitter meteen en zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden of opzeggen, indien het gezin als gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hen uit het gebruik van dit platform en/of de algemene voorwaarden voortvloeien.
SOSbabysit behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen rechtsmaatregelen tegen het gezin en de babysitter te nemen. SOSbabysit behoudt zich het recht om de gegevens uit haar database te verwijderen, zonder opgaaf van reden. Dit platform is alleen bedoeld voor het contact tussen ouders/verzorgers en babysitters ten behoeve van kinderopvang. Om te babysitten via SOSbabysit moet je 16 jaar zijn. Vraag toestemming aan je ouders indien je jonger dan 18 jaar bent.
De gebruiker heeft bij uitsluiting geen recht op terugbetaling van de bijdragen.

Artikel 5 - Verwijzingen/advertenties

SOSbabysit is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites van adverteerders en/of deelnemers aan het platform.

Artikel 6 - Vrijwaring

U vrijwaart SOSbabysit volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met gebruikmaking van ons platform en/of een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van dit platform.

Artikel 7 - Beveiliging

SOSbabysit spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. SOSbabysit kan echter nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden. Tevens kan SOSbabysit niet garanderen dat het platform altijd en op elk moment van de dag bereikbaar is.

Artikel 8 - Klachten en wensen

Gebruikers van het platform zullen eventuele klachten en wensen schriftelijk bij SOSbabysit indienen.

Artikel 9 - Misbruik

Onder 'Misbruik' verstaan wij: het versturen van berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, gebruik van het platform anders dan het zoeken of aanbieden van kinderopvang, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en gebruikmaking van deze dienst op een wijze waarvoor de dienst niet bedoeld is. Daarnaast worden onwettige handelingen of klachten daarover samenhangend met of voortvloeiend uit het gebruik van deze dienst onder misbruik verstaan.

Nog vragen?

Bekijk onze praktische info voor meer over SOSbabysit

Veelgestelde vragen